Statut
Środowiskowego Domu Samopomocy
Imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego
w Krasnymstawie


§1
1. Środowiskowy Dom Samopomocy imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego w Krasnymstawie, zwany dalej w skrócie „ŚDS” jest jednostką organizacyjną Miasta Krasnystaw.
2. Siedzibą ŚDS oraz terenem jego działalności jest Miasto Krasnystaw.
3. ŚDS jest wyodrębnioną jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
4. ŚDS używa pieczęci o podłużnej nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego w Krasnymstawie ul. Konopnickiej 5, 22-300 Krasnystaw. W pieczęci może być także użyta nazwa skrócona.
5. ŚDS może używać nazwy skróconej: „Środowiskowy Dom Samopomocy im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie”.

§2

ŚDS działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn.zm.);
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870 z późn.zm.);
3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016 poz. 930 t.j. z późn.zm.);
4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Z 2010 Nr 238 poz. 1586 z późn. zm);
5. przepisów niniejszego statutu.


§3
ŚDS jest ośrodkiem wsparcia typu dziennego, przeznaczonym dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi typu A,B,C.
1. przewlekle psychicznie chorych – typ A
2. upośledzonych umysłowo – typ B
3. wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C


§4
1. Celem działalności ŚDS jest organizowanie na obszarze miasta oparcia społecznego dla osób, które z powodu zaburzeń psychicznych mają poważne trudności w życiu codziennym
2. Zadania swoje ŚDS realizuje przez:
  1. )organizację zajęć mających wpływ na poprawę funkcjonowania w życiu codziennym osób objetych usługami;
  2. ) zwiększanie mobilności i społecznej aktywności osób korzystających z ŚDS;
  3. ) inspirowanie działań służących integracji lokalnej osób z zaburzeniami psychicznymi;
  4. ) współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej.

§5

Zasady kierowania do ŚDS, ustalenie i wnoszenie odpłatności za pobyt - określają odrębne przepisy.

§6
1. ŚDS świadczy następujące usługi:
  1. ) terapeutyczne;
  2. ) rehabilitacyjne;
  3. ) prozdrowotne;
  4. ) socjalne;
  5. ) wspomagająco - aktywizacyjne;

2. Zakres usług świadczonych przez ŚDS określany jest w indywidualnych planach postępowania wspierająco - aktywizującego uczestników.


§7

Organizację i zasady funkcjonowania ŚDS określa regulamin organizacyjny, opracowany przez Kierownika ŚDS w uzgodnieniu z Wojewodą i zatwierdzony przez Burmistrza Krasnegostawu.

§8

1. ŚDS zarządza Kierownik, który kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownik ŚDS wydaje zarządzenia, instrukcje oraz regulaminy dotyczące funkcjonowania ŚDS.
3. Kierownika ŚDS zatrudnia Burmistrz Krasnegostawu po wyłonieniu w drodze konkursu.

§9
1. ŚDS jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.
2. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich pracowników ŚDS.

§10
Nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Burmistrz Krasnegostawu.

§11
Kierownik ŚDS składa Radzie Miasta Krasnystaw coroczne sprawozdanie z działalności.

§12
1. ŚDS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy.

§13
Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.


Statut Środowiskowego Domu Samopomocy Im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie stanowi Załącznik do Uchwały Nr XXII/190/2017 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 2 lutego 2017 r.
Copyright ©2017
Środowiskowy Dom Samopomocy
Imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego
w Krasnymstawie

Pomoc & Wsparcie