Program działalności

    Środowiskowy Dom Samopomocy w Krasnymstawie jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mającymi trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym z terenu miasta Krasnegostawu oraz gminy Krasnystaw. Adresatami Programu są osoby, które wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym, a w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. ŚDS jest ogniwem wsparcia w drodze do usamodzielnienia, bądź przejścia do Warsztatów Terapi Zajęciowej, zakładu pracy chronionej, które funkcjonują w naszym rejonie.

Założenia do Programu
 podstawa prawna:

 • Art.51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.Nr.175,poz 1362 z póżnie. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy § 4 ust.2
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz.535 z póź. zm.)


Główny cel programu

Tworzenie płaszczyzny porozumienia i współpracy, animowanie działań lokalnych, które stwarzają możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.

Cele szczególowe

 • podniesienie jakości życia adresatów Programu
 • zapewnienie dostepu do odpowiedniej infrastruktury społecznej
 • aktywizowanie do udziału w życiu społeczności lokalnej
 • tworzenie możliwości do rozwoju ruchu samopomocowego
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu
 • współpraca z rodziną i otoczniem bliskim i dalszym w celu kontynuacji Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco - Aktywizującego
 • współpraca z innymi ośrodkami wsparcia, wymiana doświadczeń, lobowanie na rzecz adresatów Programu
 • współpraca z lokalnymi i ponadlokalnymi instytucjami, samorządami, organizacjami, grupami w celu zapobiegania wykluczniu społecznemu – promocja dobrych praktyk
 • rozwijanie i podtrzymywanie samorządności uczestników ŚDS, wspieranie funkcjonowania Rady Uczestników


Cele szczególowe w pracy z osobami chorymi psychicznie:

 • promocja i ochrona zdrowia psychicznego
 • rehabilitacja psychiatryczna, społeczna i zawodowa
 • zapobiegania nawrotom choroby psychicznej
 • podnoszenie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z problemami związanymi z chorobą psychiczną członków rodzin i opiekunów adresatów Programu
  
Cele szczególowe w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo:

 • kształtowanie umiejetności społecznych i umiejętności z zakresu samoobsługi
 • dążenie do maksymalnej samodzielności życiowej
 • nauka nawiązywania kontaktów kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie
 • kształtowanie nawyku celowej działalności


Cele szczególowe w pracy z osobami wykazującymi inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych:

 • zapobieganie pogłebianiu się zaburzeniom
 • podtrzymywanie dotychczasowej sprawności psychofizycznej


Adresaci Programu:

 • przewlekle chorzy psychicznie (typ A)
 • osoby upośledzone umysłowo (typ B)
 • osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)


Obszar realizacji Programu:
Teren miasta Krasnegostawu oraz gminy Krasnystaw zgodnie z zawartym Porozumieniem

Finansowanie:
Budżet Państwa

Osoba odpowiedzialna za realizację Programu:

 • Kierownik ŚDS
 • Zespół Wspierająco - Aktywizujący


Partnerzy:

Samorząd Miasta Krasnegostawu, MOPS w Krasnymstawie, GOPS w Krasnymstawie, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Lekarze Rodzinni, Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej, rodziny adresatów Programu.


Przewidziane efekty Programu:

Możliwe jak najbardziej samodzielne funkcjonowanie adresatów Programu.


U osób chorych psychicznie:

 • zmiejszenie liczby hospitalizacji
 • wydłużenie okresów remisji


U osób upośledzonych umysłowo:

 • zwiększenie samodzielności
 • rozwój osobowości


U osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych:

 • spowolnienie pogłębiania się zaburzeń
 • utrzymanie dotychczasowej sprawności psychofizycznej


Kryteria oceny realizacji Programu:

Ocena ilościowa i jakościowa efektów działalności Domu, w tym postępów uczestników. Ewaluacja zadań Programu dokonywana jest raz na rok.


Ocena realizacji IPPWA:

 • cząstkowa co 6 miesiecy
 • całościowa raz na rok


Monitoring i Ewaluacja:

Monitoring odbywać się będzie w trakcie realizacji zadań . Dotyczyć będzie stopnia realizacji zadań, efektywność podejmowanych inicjatyw, jakości świadczonych usług, różnorodności i innowacyjności realizowanych zadań, stopnia włączenia osób z zaburzeniami psychicznymi w poszczególne zadania.

Program działalności

Copyright ©2017
Środowiskowy Dom Samopomocy
Imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego
w Krasnymstawie

Pomoc & Wsparcie